Inspeksjon utført

Tredjeparts inspeksjon nå er gjennomført på Høvik, og vellykkede testfyllinger er utført. Det ble notert ett avvik rundt rutiner for oppstart av stasjon etter at nødstopp ved dispenser er trykket, men dette blir rettet opp neste uke slik at alt er innenfor regelverket. Rapporten er sendt videre til Bærum kommune og DSB, og det avventes svar fra disse om når stasjonen kan åpne. Siden ferdigrapporten sier at gjeldende regelverk følges, forventes det at dette blir formaliteter.

Forberedelsene for åpning av hydrogenstasjonen på Høvik går inn i sluttfasen

Etter at ferieavviklingen nå er over, går forberedelsene for åpningen av hydrogenstasjonene videre. Det er inngått en avtale med et akkreditert inspeksjonsorgan som nå er i ferd med å gå igjennom våre anlegg. Vi planlegger å teste anlegget på Høvik i driftstilstand tidlig neste uke i nærvær av inspektør, og etter det skal anlegget i prinsippet være klart til tanking av biler.  I lys av hendelsen på Kjørbo har DSB meldt fra at de ønsker en nærmere gjennomgang av anlegget på Høvik.  Vi har denne uken sendt inn informasjonen de har bedt om.  Vi håper at denne prosessen ikke trekker ut i tid, men kan følgelig ikke sette en bestemt dato for åpning.

Hydrogenisk har nå startet arbeidet med å gjenåpne stasjonene

Etter at kilden til lekkasjen i Sandvika hos Uno-x nå er kjent, har Hydrogenisk vurdert sine stasjoner og konstaterer at slike løsninger som er brukt der ikke er i bruk på våre lagertanker.  Vi går derfor videre i våre forberedelser for å åpne stasjonene på Høvik og i Porsgrunn. 

Vi ser behovet for en tett dialog med myndighetene før åpning, for å være sikre på at alle er komfortable med de løsninger som skal settes i drift.  Hydrogenisk har en prosess gående med Bærum kommune, og har kontaktet DSB for å få eventuelle innspill fra dem før gjenåpning.  Regelverket fra DSB har mange krav til driver av slike anlegg, og Hydrogenisk følger disse. Ett av kravene er at vi skal benytte en akkreditert uavhengig tredjepart for å verifisere våre anlegg før åpning, og Hydrogenisk arbeider nå for å få på plass en avtale med en slik aktør.

Hydrogenisk er i dialog med eier av stasjonen på Gardermoen som er positiv til en mulig gjenåpning av stasjonen før den blir flyttet.  Grunneier Avinor stiller seg også positiv til gjenåpning av stasjonen.  Det ser dermed ut til at det kan bli drift på tre stasjoner på Østlandsområdet i løpet av august.

Risiko ved energibruk

All energi vi benytter omfatter en eller annen form for risiko, men den er ulik for de ulike energibærerne. Opp gjennom årene har vi lært oss hvordan vi skal forholde oss til de ulike energiformene for at de skal gjøre en nyttig jobb for oss uten at vi påfører oss selv eller samfunnet skader.

De fleste av oss vokste opp med formaningen om at man ikke måtte stikke to strikkepinner (som da alltid var av metall) i stikkontakten.  Men likefult var det noen som gjorde det og fikk en klar forståelse på at det var mye energi der.  Elektrisk strøm forårsaker stadig mange uhell, men den har blitt en så naturlig del av våre liv at vi ikke bekymrer oss mye over de uhell som til daglig skjer med denne energiformen.  I mange år har vi kjørt rundt i bensinbiler og har blitt svært vant til bruk av bensin. Og mange av oss bruker gassgrill nå i sommer­sesongen for å lage gode måltider.  Vi omgir oss dermed til daglig med ulike energiformer, og har blitt svært fortrolige med disse.

Produsenter og leverandører av utstyr for de ulike energiformene, gjør alt de kan for at energien skal kunne leveres sikkert, og at sjansen for brukerfeil skal være så lav som mulig. Slik har vi også jobbet innen det nye området hydrogen til drivstoff.  Beklageligvis kan det skje et uhell slik det nettopp gjorde på hydrogenstasjonen i Sandvika, men det betyr ikke at hydrogen generelt sett er utrygt. Stasjonen som står på Høvik er bygget etter litt andre prinsipper enn den i Sandvika, og gjør bruk av årelang erfaring fra Norsk Hydro og Statoil.  Den har levert hydrogen på ulike steder i ti år og det er gjennomført tusenvis av tankinger. Det er ikke registrert hendelser eller tilløp til hendelser ved denne stasjonen.  Heller ikke ved de to andre stasjonene med samme design som har vært i drift like lenge. For alle stasjoner gjennomføres det grundige sikkerhetsanalyser og risikoen for stasjonene må ligge innenfor DSBs akseptkriterier for denne type anlegg.  Det gjør den for alle våre anlegg.

Hydrogenstasjonene på Høvik og i Porsgrunn var tenkt gjenåpnet i sommer, men vil nå avvente tilbakemeldinger fra undersøkelsene ved Sandvika-stasjonen for å vurdere om det er noen momenter fra denne rapporten som kan påvirke risikovurderingen for stasjonene.

Hydrogenstasjonene klargjøres

Etter at Hydrogenisk tok over Hyops to stasjoner i mars, har det vært arbeidet med planer om å sette stasjonene i drift.  Den viktigste oppgaven å ta tak i har vært å få på plass nye avtaler for leie, drift, forsyning og finansiering.

Flere avtaler er nå på plass og klargjøring av stasjonen på Høvik vil starte etter påske. Den vil da fylles med hydrogen, funksjonstestes og nødvendig vedlikehold gjennomføres.  Grunnet vedlikeholdsarbeider ved anlegget i Porsgrunn vil ikke regulære hydrogenforsyninger kunne påregnes før i andre halvdel av mai.  Vi vil komme tilbake med mer informasjon om når det kan forventes at stasjonene kan åpnes.

Hydrogenisk ønsker å etablere kontakt med aktører fra næringslivet som har planer om å ta hydrogen i bruk i sine flåter, og gjennom dette gjøre det mulig å utvikle driften ved stasjonene. Stasjonene i Porsgrunn og på Høvik er bygget for å kunne levere god kapasitet både for lette og tyngre kjøretøy.


Hydrogenisk overtar to av Hyops hydrogenstasjoner

Den 18. mars i år kunngjorde Hydrogenisk at de overtar to av Hyops hydrogenstasjoner.

Hydrogen som drivstoff blir stadig mer interessant for å gjøre veien til nullutslipps­samfunnet kortere og raskere.  Selskapet Hydrogenisk AS ønsker å bidra til denne overgangen, og vil gjennom overtagelsen av hydrogenstasjonene på Høvik og i Porsgrunn sikre at de verdier og den kompetanse som er lagt ned i disse stasjonene blir ivaretatt og kan benyttes videre.

Hydrogenisk vil i perioden fremover vurdere hvordan stasjonene kan utnyttes best mulig, og vil søke samarbeid med prosjekter og aktører som kan bidra til en god utnyttelse av anleggene.  Hydrogen er utprøvd i en årrekke og fungerer godt som erstatning for bensin og diesel med anvendelse i biler, tyngre kjøretøy og maritime anvendelser, med rent vann som eneste utslipp.

Stasjonen i Porsgrunn er Norges eldste og var sentrum for bruken av hydrogen til transport i Norge da den åpnet i 2007.  Nå ønsker Hydrogenisk en revitalisering av hydrogen i regionen og utfordrer aktører i Grenlandsregionen til å ta hydrogen i bruk i ulike anvendelser.  «Hydrogenisk kan forsyne aktørene med drivstoffet, men bedrifter og privatpersoner må komme på banen og ta det i bruk.» uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hydrogenisk AS.  Stasjonen på Høvik vil også være en viktig brikke i den videre utviklingen av selskapet, og den ligger godt plassert for å kunne forsyne en rekke kundegrupper.

Gjennom den sterke svenske eiersiden i selskapet blir Sverige også et naturlig interesse­område for Hydrogenisk. Kurt Dahlberg, som står i spissen for investorgruppen og tidligere grunder av Metacon AB, uttaler: «Det er fantastisk gledelig at vi sammen har funnet en løsning som både redder de store verdiene som var bygget opp i Hyop, og som samtidig gjør det mulig å kombinere den store kunnskapen som finnes i Hydrogenisk med markeds- og produktkompetanse som vi har bygget opp i Sverige.  Dette vil vi utnytte for en fortsatt utvikling av infrastruktur for hydrogen i Skandinavia.»

Daglig leder Ulf Hafseld tror dette kan bli et spennende samarbeid.  «Her har vi samlet en gruppe aktører som har bred kompetanse og som vil engasjere seg i en omstilling som nå haster mer enn noensinne.»  «Hydrogen fungerer godt som erstatning for fossile drivstoff, og Hydrogenisk skal være med på å drive dette inn i markedet» avslutter Hafseld.